Citer Imprimer x APA: Mollen, Y. (2011-présent). Blog d’Yvette. Repéré à [URL]     MLA: Yvette Mollen. Blog d’Yvette. 2011-présent. Web. [date] Mishta-shashish ute innuat eshpish taht. Shashish uet ashu-patshitinahk utaitunuau kie utaimunuau, utauassimuaua kie ussimuaua manaht. Aianishkat, nanitam eshku tshika tau innu muku ua ishinakushit, muku ua ishinniut kie muku ua ishi-aimit. Mishta-shutshishikupan tapue katshi....
Read the full article...

Citer Imprimer x APA: Mollen, Y. (2011-présent). Blog d’Yvette. Repéré à [URL]     MLA: Yvette Mollen. Blog d’Yvette. 2011-présent. Web. [date] Uetshitshipaniti uinashku-pishimu, ishi-tshissinuatshitakanu miam « innu-aimun-pishimu », eshpish an ishpitenitakuak aimun, innu-aimun. Peikushu ne eshi-aimiaku nutim etashiaku tshinanu innuat. Shash tshipa ui ishpitenitenan innu-aimun, shash tshipa ui akua tutenan tshetshi minekash eshku ishi-aiminanut nete....
Read the full article...

Citer Imprimer x APA: Mollen, Y. (2011-présent). Blog d’Yvette. Repéré à [URL]     MLA: Yvette Mollen. Blog d’Yvette. 2011-présent. Web. [date] Jeux interactifs Niveau 1 Lecture et Écriture en innu Une série d’une douzaine de leçons avec une soixantaine d’exercices interactifs, disponibles dans trois dialectes différents: Est, Ouest et Central (nouveau). Jouez pour apprendre l’orthographe....
Read the full article...

Citer Imprimer x APA: Mollen, Y. (2011-présent). Blog d’Yvette. Repéré à [URL]     MLA: Yvette Mollen. Blog d’Yvette. 2011-présent. Web. [date] Ushkat, neni ka papeikushteshiti tshika uitenan iapashtakaniti meshinaitshenanuti. Kutunnu ashu peiku kie ma peikunnu ashu peiku (11) itatina neni kapapeikushteshiti. Uet ishinikateti, peikushteshua neni. a e i u h k m n p s....
Read the full article...